Åpenthetsloven


Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. (Lovdata

 

 

 

 

 

 

 

 


Om vår virksomhet

Exsitec AS er en konsulentvirksomhet som digitaliserer norsk næringsliv. Norge er vårt hjemmemarked og vår leveranse er tjenester knyttet til programvare for økonomi, logistikk, lønnssystemer og salg/markedsføring.  

Exsitec har i mange år vært opptatt av arbeidsmiljø, samfunnsansvar, bærekraft og likestilling. Selskapets ledelse er opptatt av en god og forsvarlig drift når det gjelder intensjonene i Åpenhetsloven. Det skal jevnlig gjøres aktsomhetsvurderinger og selskapets nettside skal regelmessig oppdateres om resultatene av disse.  

LES MER OM EXSITEC ->Interne prosesser

I Exsitec ønsker vi at alle medarbeidere på alle nivåer opptrer på en måte som er i tråd med allmenn oppfatning av god etikk og i tråd med lover, regler og retningslinjer. Våre ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold er definert som brudd på- eller handlinger som er i strid med lover og regler, virksomhetens etiske retningslinjer og alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. 

Exsitec arbeider aktivt, målrettet og planmessig gjennom VI-Team (selskapets arbeidsmiljøutvalg) og årlige medarbeiderundersøkelser for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet omfatter bl.a. områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.  

Exsitec er forpliktet til å håndheve personvern og personvernopplysninger for våre ansatte i henhold til GDPR lovgivning.  

Exsitec vil ikke akseptere noen form for korrupsjon og bidrag til hvitvasking. Vi etterlever relevante lover og regler. Vår virksomhet er basert på programvare hvor sikkerhet er satt i høysetet og som er utviklet av produsenter med høy etisk standard. 

 Leverandører og samarbeidsbedrifter

Exsitec har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2016 og vi oppmuntrer til bærekraftige praksiser. Vi oppfordrer våre ansatte og samarbeidspartnere til å ta ansvar for å redusere miljøpåvirkningen, minimere avfall, utslipp og ressursforbruk, samt overholde internasjonale miljøstandarder. 
 
Exsitec er opptatt av holdningen til leverandører og samarbeidspartnere på temaet anstendig arbeidsforhold for ansatte. Fokuset omhandler temaer som konkurransedyktig lønn, arbeidstidsbestemmelser, HMS standarder, fagorganiseringsfrihet og beskyttelse mot diskriminering og trakassering. 
 
Exsitec er en norsk bedrift og har i stor grad norske leverandører, men verden er blitt global så vi er alle forpliktet til å forebygge barnearbeid i våre forsyningskjeder og partnerskap. Det er viktig å ikke skade barns utdanning, helse eller utvikling. Exsitec følger alle relevante lover og konvensjoner for å beskytte barns rettigheter. 
 
Exsitec verdsetter åpenhet og ansvarlighet og oppfordrer til rapportering av eventuelle brudd på etiske retningslinjer. Vi ønsker åpen dialog og samarbeid med interessenter for å forbedre våre praksiser og styrke vår forpliktelse til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Håndtering av negative konsekvenser

Vi kartlegger interne prosesser i Exsitec i henhold til redegjørelsen over. Resultatet av denne kartleggingen viser lav risiko for vesentlige brudd knyttet til åpenhetsloven. Mindre avvik håndteres etter selskapets rutiner, f.eks gjennom arbeidsmiljøutvalg, oppdatering av rutiner for internkontroll i samarbeid med revisor m.v. 

Vi gjennomfører kartlegging av vår leverandørkjede gjennom utsendelse av spørreskjema og egenerklæring. Vi har i første omgang prioritert våre største og viktigste leverandører. Exsitec har en oversiktlig leverandørkjede og risikoen er vurdert som lav.
Eventuelle avvik identifisert gjennom kartleggingen følges opp med den enkelte leverandør. Exsitec er innstilt på å bryte samarbeidet med leverandører som ikke kan bekrefte etterlevelse av relevante lovkrav og generelle rettigheter.

 

 

Vår redgjørelse per 30.06.2023  |  Oppdatert 26.06.2024

 

 

Lurer du på noe? Spør oss!

footer logo web