Elin Risberg
Elin Risberg
Kontakt meg

Head of digital reach & performance

Hva er risikostyring? Og hvilke fordeler får du?

Hva er risikostyring? Og hvilke fordeler får du?
Risikostyring er prosessen med å identifisere, evaluere og håndtere risikoer som kan påvirke en virksomhet eller organisasjon. Formålet med risikostyring er å redusere eller eliminere potensielle tap eller negative konsekvenser som kan oppstå som følge av disse risikoene.
Et risikostyringssystem hjelper deg med å strukturere og overvåke potensielle risikoer. Det gir deg en god arena for oppfølging av planer for å redusere risikoen, begrense skadevirkningene og øke muligheten til å lykkes.
I dette blogginnlegget går vi dypere inn på hva risikostyring er og hvilke fordeler du får ved å benytte et risikostyringssystem.

God lesning!

Vil du heller høre denne bloggen enn å lese selv?
Hør den på Spotify!

Hva er risikostyring?

Risikostyring hjelper organisasjoner med å forstå og håndtere risikoer på en systematisk og effektiv måte. Med risikostyring forbereder du deg på uforutsette hendelser, og reduserer risikoen for potensielle tap eller skader. Risikostyring deles inn i 4 faser:

1. Identifisere 
Identifisere potensielle trusler eller risikoer som kan påvirke virksomheten eller organisasjonen.

2. Evaluere 
Vurdere alvorlighetsgraden av risikoen og sannsynligheten for at den vil inntreffe.
Risikoene blir ofte vurdert basert på faktorer som potensielle tap, konsekvenser og sannsynligheten for at de vil skje.

3. Håndtere 
Utvikle en plan for å håndtere eller redusere risikoene. Dette kan omfatte tiltak som å unngå risikoen, overføre risikoen til andre parter, redusere risikoen eller akseptere risikoen.

4. Overvåke og revisjon
Overvåke risikoene over tid for å sikre at risikostyringsplanen fortsatt er effektiv og gjør endringer hvis det er nødvendig.

 

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Hvorfor skal du jobbe med risikostyring?

Å jobbe med risikostyring forbedrer effektiviteten, omdømmet og tilliten, i tillegg til å redusere tap og skader. Det bidrar også til å sikre etterlevelse av regler og forskrifter eller sikre at organisasjonen er forberedt på potensielle risikoer og trusler. Ved å identifisere og håndtere risikoer som kan hindre måloppnåelsen øker sjansen for suksess i organisasjonen.

Reduserer tap og skader 
Ved å identifisere potensielle risikoer, evaluere sannsynlighet og konsekvenser, og utvikle en plan for å begrense skadevirkningene kan risikostyring bidra til å redusere tap og skader.

Bedrer beslutningstaking
Risikostyring gir bedre beslutningstaking ved å gi en klar og systematisk fremgangsmåte for å identifisere og evaluere risikoer. Du får et bedre grunnlag til å ta informerte beslutninger som er basert på en fullstendig forståelse av risikoen.

Forbedrer omdømme og tillit
Ved å vise at dere tar risikoer seriøst og har kontroll på situasjonen bidrar dere til å forbedre omdømmet og tilliten til organisasjonen.

Sikrer etterlevelse av regler og forskrifter
Risikostyring bidrar til å sikre etterlevelse av regler og forskrifter ved å identifisere og adressere risikoer knyttet til lovpålagte krav og retningslinjer.


Hva er et risikostyringssystem?

Et risikostyringssystem er en programvare eller en metode som brukes til å strukturere og håndtere risikoer i en virksomhet eller organisasjon. Slike verktøy hjelper organisasjoner med å avdekke potensielle risikoer og utvikle en plan for å redusere risikoen, begrense skadevirkningene og øke muligheten til å lykkes.

Et risikostyringssystem inneholder funksjoner som risikoidentifikasjon, risikoanalyse, risikovurdering, risikohåndtering og overvåking av risikoer. Dette brukes til å evaluere og vurdere risiko i forhold til virksomhetens mål og prioriteringer, og til å velge og implementere passende tiltak for å håndtere risikoene.

Risikostyringssystemer har også risikomatriser, risikoregistre, risikoevalueringsskjemaer og risikohåndteringsplaner. 

 

Hvorfor bør du ha et risikostyringssystem?

Et risikostyringssystem bidrar til å redusere risikoen for potensielle tap eller skader, og hjelper deg med å oppnå bedre resultat.

Strukturere risikoer
Et risikostyringssystem støtter deg med å strukturere og gruppere potensielle risikoer og trusler som kan påvirke virksomheten din. Dette kan omfatte alt fra økonomiske risikoer, sikkerhetsrisikoer, driftsrisikoer og miljørisikoer, til ansattes helse og sikkerhet. Jobber du i et risikostyringssystem har du mulighet til å planlegge for og håndtere disse risikoene på en effektiv måte.

Prioritere risikoer
Risikostyringssystemet hjelper deg med å prioritere risikoene basert på alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at de vil inntreffe. Dermed kan du fokusere på de risikoene som utgjør den største trusselen mot virksomheten din og bidra til å redusere tap og skade ved å håndtere dem på en proaktiv måte, før de utvikler seg til å bli en større krise.

Overvåke risikoer 
Risikostyringssystemet overvåker risikoene over tid, og identifiserer endringer i risikobildet. Dette gir deg muligheten til å justere risikostyringsplanen din etter behov.

Økt effektivitet 
Risikostyringssystemer hjelper deg med å identifisere ineffektive prosesser og rutiner som kan føre til tap eller risikoer. Ved å eliminere disse ineffektivitetene reduserer du produktivitetstapet og i stedet øker effektiviteten og produktiviteten i virksomheten din.

Bedre overholdelse av regelverk
Risikostyringssystemer kan hjelpe deg med å identifisere og overholde relevante lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for virksomheten din og reduserer dermed risikoen for lovbrudd og bøter.

Bedre beslutningstaking
Du får bedre informasjon og innsikt om de potensielle risikoene du står overfor i et risikostyringssystem. Dermed kan du ta bedre beslutninger om hvordan du skal håndtere dem.

Økt tillit 
Ved å ha et effektivt risikostyringssystem på plass øker tilliten til både interne og eksterne interessenter inkludert ansatte, leverandører, kunder og investorer, ved å vise at dere tar potensielle trusler og risiko på alvor.

 

Kort oppsummert har du mye å tjene ved å sette fokus på risikostyring i egen virksomhet og ta i bruk et risikostyringssystem. 


Les om Profitbase Risk Management, risikostyringssystemet vi tilbyr

 

Abonnere på Økonombloggen

 

Kontakt forfatteren
Elin Risberg
Elin Risberg

Head of digital reach & performance