Beslutningsstøtte 

Beslutningsstøtte er den komplekse prosessen med å gi informasjon, analyser og verktøy som støtter enkeltpersoner eller organisasjoner i å ta velinformerte beslutninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet med beslutningsstøtte er å forbedre beslutningstakingen ved å benytte strukturert og relevant informasjon, samt finne alternative scenarier eller tiltak.

Med god beslutningsstøtte basert på relevante data, analyser og alternative scenarier, forbedres kvaliteten på beslutningstakingen.

 

1 Beslutningsstøtte definisjon
2 6 faser i beslutningsstøtteprosessen
3 Hvordan ulike bransjer benytter beslutningsstøtte
4 Hvilke roller og funksjoner bruker beslutningsstøtte?
5 Konsekvenser ved å ikke benytte beslutningsstøtte
6 Hvordan komme i gang med beslutningsstøtte
7 Beslutningsstøtteløsninger vi tilbyr
8 Mer inspirasjon innen beslutningsstøtte1

Beslutningsstøtte definisjon

 

Beslutningsstøtte er hele prosessen fra å samle inn og analysere data til å presentere informasjonen på en strukturert og visuell måte, med hjelp av digitale verktøy. Målet med beslutningsstøtte er å hjelpe personer og organisasjoner til å ta kvalitative, datadrevne og velinformerte beslutninger.

Med god beslutningsstøtte basert på relevante data, analyser og alternative scenarier, forbedres kvaliteten på beslutningstakingen. Beslutningsstøtte involverer bruk av digitale verktøy og metoder for å samle, analysere og presentere data på en måte som gir innsikt, og støtter beslutningstakerne i å velge den mest hensiktsmessige handlingen.

Exsitec sin definisjon av beslutningsstøtte

 

"Beslutningsstøtte er programvare som skal hjelpe ledere og andre til å ta beslutninger. Gjennom å samle opplysninger om ulike sider ved driften til en organisasjon kan informasjonen ved hjelp av slik programvare presenteres slik at man får et best mulig grunnlag for å ta beslutninger.

Eksempler på beslutningsstøtte-programvare er grafisk visning av økonomi og salg, utvikling av markeder og konkurransesituasjonen."

Kilde: Store norske leksikon

 

 

2

6 faser i beslutningsstøtteprosessen

 

web ball small - angelitt 1Datainnsamling

Hente inn og samle strukturerte og ustrukturerte data fra flere ulike kilder. Dataene blir  deretter transformert, ombygd og lagret på et sentralt sted, slik at applikasjoner enkelt kan gjøre spørringer og analyser av det omfattende datasettet.

web ball small - angelitt 2Transformasjon og analyse

Analysen er den viktigste fasen i transformasjonen og består blant annet av å rense, standardisere, deduplisere, verifisere, sortere og forbedre dataen. Datatransformasjon forbedrer dataintegriteten og bidrar til å sikre at data ankommer sin nye destinasjon fullt kompatibel og klart til bruk.

web ball small - angelitt 3Visualisering og presentasjon

Business Intelligence-rapportering bruker datavisualisering for å presentere data og analuser, samt gjøre funn enklere å forstå og dele videre. Visualiseringen kan være interaktive dashbord, diagrammer, grafer, rapporter og kart som hjelper deg med å få innsikt i hva som skjer i bedriften akkurat nå.

web ball small - angelitt 4Modellering og simulering

Bruk ulike modellerings- og simuleringsmetoder og test hvordan ulike beslutninger påvirker din bedrift. Du kan forutse konsekvensene av de ulike beslutningene du tar og de ulike tiltak og handlinger som gjøres basert på din beslutning.

web ball small - angelitt 5Interaktivitet

Med moderne teknologiske verktøy for beslutningsstøtte (BI løsning) kan du enkelt jobbe med dine data interaktivt. Du kan utforske data, justere parametere og enkelt se hvordan dette påvirker resultatet.

web ball small - angelitt 6Automatisering

Utnytt dagens teknologi og automatiser det som kan automatiseres. Automatisering både sparer deg for unødvendig tidsbruk, reduserer feil og effektiviserer arbeidet med beslutningsstøtte.3

Hvordan ulike bransjer benytter beslutningsstøtte

I komplekse organisatoriske miljøer er beslutningsstøtte spesielt viktig. Når det er nødvendig å vurdere mange variabler og alternative handlingsmuligheter trenger du gode verktøy for å støtte deg i prosessen.

Dagens beslutningsstøttesystemer utnytter moderne teknologi og bruker kunstig intelligens, maskinlæring og avansert analyse for å forbedre beslutningstakingen ytterligere.

Helse

Brukes til å analysere pasientdata, støtte diagnostikk, samt å finne rett behandling, madisin og andre kliniske beslutninger.

Finans

Brukes til risikovurdering, porteføljeforvaltning og handelsbeslutninger. Involverer avansert analyse, prediktiv modellering og algoritmehandel.

Energi

Brukes for å optimalisere produksjon, distribusjon og forbruket av energi. Systemer for smart grid-styring og analyser for energieffektivitet.

Transport

Brukes til trafikkstyring, ruteoptimalisering og planlegging for å forbedre effektiviteten og redusere miljøpåvirkningen.

Forvaltning

Brukes til å analysere data relatert til økonomi, infrastruktur, helse og utdanning for å støtte politiske beslutninger og optimalisere ressursallokering.

Utdanning

Brukes for å administrere ressurser, analysere studentprestasjoner og støtte beslutninger om pedagogiske strategier.

 

 

4

Hvilke roller og funksjoner bruker beslutningsstøtte?

Alle er opptatt av å ta de rette beslutningene for seg og sin organisasjon.
Som vi vet er det større sansynlighet for å ta de gode og riktige beslutningene med den rette informasjonen tilgjengelig.
Her ser vi på noen av rollene og funksjonene som er spesielt opptatt av å benytte beslutningsstøtte i sin arbeidshverdag.

Toppledere og ledergrupper

Toppledere og ledergrupper i organisasjoner er avhengige av beslutningsstøtte for å utvikle strategier, gjøre langsiktige planer og håndtere komplekse forretningsutfordringer.

CFO og økonomiansvarlige

CFO'er og økonomiansvarlige benytter beslutningsstøtte til finansiell analyse, kostnadsstyring, investerings-beslutninger, finansiell planlegging og budsjettering, risikostyring og likviditetsstyring.

Lager- og logistikkpersonell

Logistikkpersonell benytter beslutningsstøtte for optimalisering av lagerstyring, distribusjon, og logistikkplanlegging for å sikre effektiviteten i hele verdikjeden, fra innkjøp til levering hos sluttkunde.

Salgsledere og selgere

Salgsledere og selgere bruker beslutningsstøtte blant annet til å prognostisere, analysere pipeline og finne sammenhenger mellom aktiviteter og salg for å utnytte organisasjon og tiden best mulig.

Markedsavdelinger

Markedsavdelinger er avhengig av beslutningsstøtte for å se hvilke kampanjer og aktiviteter som gir avkastning, hvordan webbesøkere agerer og beveger seg på nettsider, og hvilke søkeord som er relevante.

Forskere

Forskere og forskningsinstitusjoner er avhengig av  beslutningsstøtte for å analysere komplekse datasett, gjøre kompliserte statistiske analyser og trekke konklusjoner fra forskningsresultater.
 5

Konsekvenser ved å ikke benytte beslutningsstøtte

Å ikke benytte beslutningsstøtte kan gi store konsekvenser for en organisasjon,
spesielt i en tid der organisasjoner blir stadig mer avhengige av data for å ta velinformerte beslutninger.  
Fraværet av et beslutningsstøttesystem begrenser organisasjonens evne til å håndtere komplekse situasjoner
og i å ta informerte beslutninger som er i tråd med organisasjonens mål og strategier.

Beslutninger basert på dårlig informasjon

Uten BI system er beslutningstakere nødt til å stole på begrenset informasjon eller erfaring alene. Dette fører til at viktige variabler og sammenhenger blir oversett, og beslutningene blir mindre presise eller effektive.

 Tidkrevende beslutningsprosesser

Analyse av store mengder data manuelt er tidkrevende. BI systemer automatiserer denne prosessen og gir raskere tilgang til relevante innsikter som er spesielt viktig i situasjoner der raske beslutninger er nødvendig.

Økt risiko for feil og feilbeslutninger

Manglende tilgang til korrekt og oppdatert informasjon øker risikoen for feilbeslutninger. BI systemer reduserer risikoen ved å gi grundige analyser og visualisering av store menger data.

 Tap av konkurransekraft

 Konkurrenter som bruker avanserte analytiske verktøy som grunnlag for strategiske beslutninger er bedre rustet til å tilpasse seg endringer og utnytte mulighetene som dukker opp.

 Suboptimal ressursutnyttelse

BI system hjelper deg med å optimalisere ressursallokeringen ved å identifisere ineffektive prosesser, forbedre produktivitet og redusere kostnader. Fraværet av et BI system fører til suboptimal bruk av ressurser.

 Tapte muligheter og svekket bærekraft

Beslutningsstøtte er ekstra viktig i et dagens marked som er i stadig endring. Manglende evne til å tilpasse seg endringer som skjer i markedet, teknologien eller andre faktorer fører til tapte muligheter og svekket langsiktig bærekraft.

 

 

6

Hvordan komme i gang med beslutningsstøtte

web ball angelitt 1 grey-white (300x300)

Identifiser mål og behov

Definer hva organisasjonen ønsker å oppnå med beslutningsstøtte. Dette kan f.eks være å forbedre effektiviteten,
øke produktiviteten, redusere kostnader eller ta bedre informerte beslutninger.

     

     

web ball angelitt 2 grey-white (300x300)

Oversikt over tilgjengelig data

Kartlegg hvilken informasjon som er tilgjengelig, og hvor og hvordan den er lagret.
Identifiser kritiske datakilder og vurder kvaliteten på dataene.

     

     

web ball angelitt 3 grey-white (300x300)

Velg rett vektøy

Finn ut hvilke verktøy som passer best for deres behov.
Dette kan være ulike databaser, analyseverktøy, maskinlæring eller spesifikke BI system.

     

     

web ball angelitt 4 grey-white (300x300)

Data infrastruktur

Infrastruktur for å lagre, håndtere og analysere dataene må være trygg og robust. Et datavarehus kan være en sentralisert lagringsplass for deres data, og det kan også støtte deres analytiske prosesser.

     

     

web ball angelitt 5 grey-white (300x300)

Implementer BI system

Implementer BI system for rapportering, analyse og visualisering av deres data.
BI systemet gir dere dashbord, rapporter og analyseverktøy slik at dere får en god innsikt i organisasjonens ytelse.

     

     

web ball angelitt 6 grey-white (300x300)

Utnytt maskinlæring og kunstig intelligens (AI)

Maskinlæring og kunstig intelligens kan brukes til å forbedre beslutningsprosesser. Finn ut hvordan dere kan  benytte prediktiv analyse, automatisering og mønstergjenkjenning i deres beslutningsstøtte.

     

     

web ball angelitt 7 grey-white (300x300)

Opplæring og kompetanseutvikling

Opplæring og kompetanseutvikling er avgjørende for å utnytte BI systemer mest mulig. Sørg for at organisasjonen har nødvendige ferdigheter og kompetanse til å bruke de nye verktøyene og løsningene effektivt. 

     

     

web ball angelitt 8 grey-white (300x300)

Implementer beslutningsstøtte i arbeidshverdagen

Implementer og inklduder BI systemet i organisasjonens daglige arbeidsprosesser.
Dette bidrar til å sikre at innsiktene som er tilgjengelig blir brukt aktivt i beslutningsprosessene.

     

     7

BI system vi leverer

Beslutningsstøttesystemer eller BI system varierer fra enkle programvareløsninger til store og komplekse analytiske verktøy.
Fellesnevneren er at de benytter datainnsamling, analyse og visualisering for å hjelpe beslutningstakere.

web-ball-power BI

Power BI er en skybasert Business Intelligence-løsning for datavisualisering.

Power BI er det ledende verktøyet innen Business Intelligence som gir deg den forretningsinnsikt du trenger med sine gode rapporteringsmuligheter, visualiseringer og analyser. Med Power BI kan du samle og sammenstille data fra mange ulike datakilder og få dem presentert i pene, visuelle og forståelige dashboards og rapporter.

web-ball-qlik

Qlik Sense håndterer store datamengder på en rask og kraftfull måte. 

Qlik Sense gir deg støtte til å oppdage avvik, se muligheter og stille spørsmål som bringer deg og virksomheten din fremover. Qlik Sense er brukervennlig, samtidig som det er et kraftfult verktøy som gir deg overblikk over helheten i hvordan virksomheten går. Velg mellom å ha det i ditt eget miljø eller i skyen, og hent data uavhengig av lagringssted.

web-ball-OSR

OneStop Reporting gir deg full innsikt i virksomheten din.

OneStop Reporting gir deg kraftige og brukervennlige budsjetterings- rapporterings- og konsolideringsfunksjoner.
Bygg egne rapporter i Excel eller benytt det store utvalget av ferdige rapporter i løsningen. OneStop Reporting effektiviserer den daglige driften og gir full oversikt og innsikt i bedriften.8

Les mer om beslutningsstøtte

Automatiser månedsavslutningen med OneStop Reporting

Integrasjon Automatisering BI strategi og ledelse 3 min

Automatiser månedsavslutningen med OneStop Reporting

Med OneStop Reporting kan du automatisere dataflyten fra ERP-systemet til dine rapporter, slik at...

CFO'er i spissen for digital transformasjon

BI strategi og ledelse AI 2 min

CFO'er i spissen for digital transformasjon

Overgangen til et digitalt næringsliv krever finansiell dyktighet og en strategisk omfavnelse av innovasjon,...

Samtale med data: Hvordan AI forvandler forretningsanalysen

BI strategi og ledelse AI 2 min

Samtale med data: Hvordan AI forvandler forretningsanalysen

Med AI og stemmeaktiveringsteknologi kan du nå starte dagen med å spørre dataene dine om råd, og umiddelbart få...

Web ball - Håkon Staff

 

 

Håkon tar gjerne en prat med deg om beslutningsstøtte!